Home ข่าวท้องถิ่น ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย.67

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย.67

41

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2567″ วันที่ 24 เม.ย. 67 ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน , ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ , ราคาน้ำมันดีเซล ราคาน้ำมันทุกชนิด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก และ เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล จาก บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 45.14 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S ราคา 30.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S ราคา 30.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 37.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 37.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 39.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล จาก ปั๊มน้ำมัน เชลล์ (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.88 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.85 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันดีเซล จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.95 บาท/ลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 47.84 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.64 บาท/ลิตร