Home ข่าวท้องถิ่น เช็กด่วนเลย 1 พ.ค. คนกลุ่มนี้ ได้เงินเดือนเพิ่ม ได้เท่าไหร่ ดูเลย

เช็กด่วนเลย 1 พ.ค. คนกลุ่มนี้ ได้เงินเดือนเพิ่ม ได้เท่าไหร่ ดูเลย

92

จากกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ มีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 นี้นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

จากที่ ก.ค.ศ. มีมติปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤศภาคม 2568

มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 2 ปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤศภาคม 2568) และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงที่กำหนดในแต่ละคุณวุฒิ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย

มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้จะพบว่า ผู้ที่จบปริญญาเอกนั้น ได้รับจำนวนเงินที่ได้ปรับเพิม่ มากถึง 2,120 บาท

บัญชีอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้จะพบว่า ผู้ที่จบปริญญาเอกนั้น ได้รับจำนวนเงินที่ได้ปรับเพิ่ม มากถึง 2,330 บาท