Home ข่าวท้องถิ่น เผยกำหนดลงทะเบียนรับ 3,000 รัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

เผยกำหนดลงทะเบียนรับ 3,000 รัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

118

เมื่อวันที่ 22 เมษายน เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือ “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” เดือนละ 3,000 บาท เริ่มยื่นเรื่องฯ เดือนพ.ค. 67 เป็นต้นไป . กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ เผยถึงการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคม ภายใต้ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมป์ พ.ศ. 2566 . โดยจะสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแล เครือญาติ หรือคนในชุมชนที่ดูแล “ผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล” เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเริ่มต้นในเดือน พ.ค. 67 . ทั้งนี้ “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า

-บุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแลหรือ มีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

-การคุ้มครองตามระเบียบนี้ ผู้สูงอายุต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนด

-กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุให้ขอได้เพียงคราวละหนึ่งคน

-หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่าหนึ่งคน

สำหรับผู้ประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ต้องมีคุณสมบัติ

-สัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

-กรณีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นรายๆ ไป

-มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ

-ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่า “มีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ”

• ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล .

การขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ต้อง “ยื่นความประสงค์ตามแบบที่อธิบดีกำหนด” ณ สถานที่ต่อไปนี้ .

กรุงเทพมหานคร :

-กรมกิจการผู้สูงอายุ

-ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

หน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

ต่างจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

-ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัด

ย้ำว่า กรมกิจการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม”อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน ซึ่งโครงการครอบครัวอุปถัมภ์จะเริ่มต้นในเดือน พ.ค. 67